O soutěži

Propozice a kritéria hodnocení soutěže                                         

 Komunální projekt roku 2021

A. Soutěž

 1) Soutěž Komunální projekt roku (dále jen „soutěž“) je pořádána každoročně.  Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže (dále jen vyhlašovatel) je vydavatelství Profi Press s. r. o. zastoupené redakcí časopisu Moderní obec. V letech 2015 až 2017 byla soutěž pořádána pod názvem Komunální politik roku.

Soutěž je pořádána pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.

Pro každý rok, v němž je soutěž pořádána a ve kterém jsou vyhlášeny její výsledky, je název soutěže Komunální projekt roku vždy doplněn příslušným letopočtem.

2) Termín a místo vyhlášení výsledků soutěže stanovuje její vyhlašovatel s cílem zajistit tento slavnostní ceremoniel ve společensky prestižních prostorách.

3) Cílem soutěže je zviditelnění a ocenění představitelů a pracovníků místních samospráv a jimi realizovaných inspirativních a občansky přínosných projektů uskutečněných územními samosprávami – obcemi, městysy, městy, statutárními městy, městskými částmi a městskými obvody (dále jen „obce a města“).

B. Termín zahájení soutěže Komunální projekt roku 2021, uzávěrka příjmu přihlášek a nominací a vyhlášení výsledků soutěže

1) Soutěž Komunální projekt roku 2021 je vyhlášena ke dni 3. května 2021, od kdy se do ní přijímají i přihlášky a nominace soutěžních projektů. Uzávěrka příjmu přihlášek a nominací do soutěže Komunální projekt roku 2021 je stanovena na pondělí 2. srpna 2021 – PRODLOUŽENA do pondělí 9. srpna.

2) Vyhlášení výsledků soutěže Komunální projekt roku 2021 pořadatel soutěž zajistí v září 2021. Přesný termín a místo vyhlášení výsledků soutěže její pořadatel upřesní dodatečně.

C. Soutěžní projekty a jejich kategorie

1) Soutěžní projekty do soutěže přihlašují nebo mohou být nominovány konkrétní osobnosti z řad primátorů, starostů, náměstků primátorů a místostarostů, členů rad a zastupitelstev obcí a měst i z řad zaměstnanců úřadů obcí a měst. Tyto osobnosti (dále jen „nositelé projektu“) musí v přihlášce, resp. popisu projektu, uvést svůj vztah k projektu/resp. je-li nositel projektu nominován, musí nominující rovněž uvést vztah nominovaného k projektu. Projekt úzce spojený s konkrétní osobností z řad primátorů, starostů, náměstků primátorů a místostarostů, členů rad a zastupitelstev obcí a měst i z řad zaměstnanců úřadů obcí a měst může být do soutěže rovněž nominován – nominaci může provést kdokoliv ze členů stávajícího zastupitelstva dané obce či města.

2) Projekty se podle svého typu a zaměření přihlašují/nominují do jednotlivých kategorií soutěže:

* Sociální projekt roku (Projekty zaměřené na prorodinnou politiku, na pomoc znevýhodněným a ohroženým a kategoriím obyvatel a na jejich sociální začleňování, na sociální služby a sociální práci apod.)

* Děti a rodiče (Projekty zaměřené na předškolní a školní výchovu a vzdělávání a spolupráci s rodiči dětí v předškolních zařízeních, stejně jako s rodiči žáků a studentů, na posilování vzájemné solidarity mezi všemi věkovými kategoriemi, na podporu zdravého životního stylu, pohybových aktivit a sportu i budování sportovní infrastruktury, na kulturně výchovnou činnost, udržování lidových tradic a zvyšování participace občanů na kulturním dění apod.)

* Veřejná zeleň (Projekty zaměřené na údržbu zeleně na veřejných prostranstvích, péči o ni a její další výsadbu a rozšiřování /uliční a sídlištní zeleň, parky, stromořadí a jednotlivě nebo ve skupinách rostoucí stromy, památné stromy/ apod.)

* Odpadové hospodářství (Projekty zaměřené na zkvalitňování a vyšší efektivitu odpadových hospodářství obcí a měst, na podporu oběhového hospodářství a třídění odpadů, na inspirativní způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využívání, na energetické využívání odpadů, na ekologickou výchovu a osvětu všech věkových skupin obyvatelstva a předcházení vzniku odpadů apod.)

* Utváření veřejného prostoru (Projekty zaměřené na nové stavby i rekonstrukce stávajících budov či na revitalizaci veřejného prostoru přispívající k jeho zlepšení a zkulturnění, stejně jako ke zlepšení jeho přístupnosti a posilování jeho funkce coby místa pro setkávání lidí, kulturní a společenské akce obce či města. Může jít i o projekty, které řeší udržitelnou mobilitu ve městech a obcích a vytvářejí podmínky pro vhodné skloubení jednotlivých druhů dopravy apod.)

* Chytrá obec (Projekt, které komplexně či i jen dílčím způsobem využívají digitální a informační technologie ke zkvalitnění života v obcích a městech a vyšší efektivitě jejich řízení a správy apod.)

* Ekologický projekt roku (Projekty zaměřené na péči o krajinu a zlepšování jejích funkcí z hlediska vodního režimu, půdní eroze i biodiverzity, na energeticky úsporná opatření a zavádění smart technologií na jejich podporu. Může jít i o další projekty šetrné k přírodě a zaměřené na snižování ekologické zátěže apod.)

Z vítězů jednotlivých kategorií bude hodnotitelskou komisí vybrán celkový vítěz soutěže – Komunální projekt roku 2021.

3) V soutěži Komunální projekt roku 2021 bude udělena také Cena ministryně pro místní rozvoj. Bude jí oceněn projekt, jenž byl podpořen z dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj (může jít o podporu z národního dotačního titulu MMR nebo IROP) a který z pohledu hodnotitelské komise významným způsobem přispívá (resp. má významný potenciál přispět) k rozvoji nejen příslušné obce či města, ale i okolního regionu. Takto oceněný projekt bude vybrán ze všech projektů nominovaných do soutěže Komunální projekt roku 2021, které byly podpořeny z dotace poskytované MMR.

4) Hodnotitelská komise může rozhodnout i o udělení své Zvláštní ceny.

5) Do soutěže mohou být přihlašovány/nominovány projekty zkolaudované, uvedené do provozu, které zahájily činnost (dále jen „realizované projekty“) v období 1. leden 2020 až 2. srpna 2021.

D. Ocenění vítězných projektů a jejich nositelů

1) Nositel vítězného projektu v každé soutěžní kategorii obdrží věcnou cenu – křišťálové srdce v otevřené dlani, a pamětní list. Obec (město), jejíž projekt zvítězil v jednotlivé soutěžní kategorii, obdrží od partnera této soutěžní kategorie finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

2) Nositel projektu, který se stal celkovým vítězem soutěže, obdrží věcnou cenu – křišťálové srdce v otevřené dlani a pamětní list. Obec (město), jejíž projekt se stal celkovým vítězem soutěže, obdrží od hlavního partnera soutěže finanční odměnu ve výši 30 000 Kč.

3) Nositel projektu oceněného Cenou ministryně pro místní rozvoj obdrží věcnou cenu – křišťálové srdce v otevřené dlani, a pamětní list. Odměnu pro obec (město), jejíž projekt byl oceněn Cenou ministryně pro místní rozvoj, určí MMR.

4) Nositel projektu, který případně získá Zvláštní cenu hodnotitelské komise soutěže, obdrží věcnou cenu – křišťálové srdce v otevřené dlani a pamětní list.

E. Hodnotitelská komise a její činnost

1) Přihlášené/nominované projekty hodnotí hodnotitelská komise, kterou jmenuje vyhlašovatel soutěže. Hodnotitelská komise sestává z řad vítězů jednotlivých kategorií předchozího ročníku soutěže a podle potřeby i dalších zástupců obcí a měst či odborníků v daném oboru vybraných vyhlašovatelem soutěže, kteří jsou vždy po jednom odbornými garanty pro každou vyhlášenou kategorii soutěže. Dalšími členy hodnotitelské komise jsou zástupci spolupořadatelů soutěže. Členem hodnotitelské komise je také šéfredaktor časopisu Moderní obec, který je automaticky i tajemníkem hodnotitelské komise. Přísedícím členem hodnotitelské komise bez hlasovacího práva je ředitel vydavatelství Profi Press, případně další odborní redaktoři vydavatelství.

2) Jména členů hodnotitelské komise budou až do dne vyhlášení výsledků soutěže utajena. Členové hodnotitelské komise budou vyhlašovatelem soutěže pro každý ročník soutěže vždy zcela nebo částečně obměněni. Tento princip bude garantovat objektivní a vyvážené hodnocení soutěžních projektů.

3) Nejlepší projekt v každé kategorii bude na vítězství v dané kategorii soutěže Komunální projekt roku navržen členem hodnotitelské komise – odborným garantem pro příslušnou kategorii. Odbornými garanty pro každou soutěžní kategorii jsou její vítězové z předchozího ročníku soutěže. Odbornými garanty však pořadatelem soutěže mohou být jmenováni i další členové hodnotitelské komise. Na zasedání hodnotitelské komise každý odborný garant všem ostatním členům hodnotitelské komise stručně představí všechny přihlášené projekty v příslušné soutěžní kategorii a navrhne v ní také projekty ve druhém a třetí pořadí jako náhradníky na vítězství v dané kategorii.

Hodnotitelská komise hlasováním rozhodne o vítězi každé kategorie z projektů, které v ní byly navrženy na vítězství příslušným odborným garantem – členem hodnotitelské komise. Hodnotitelská komise však může hlasovat i o dalších případných návrzích, které na vítězství v jednotlivých kategoriích případně navrhne některý z jejích dalších členů, mimo odborného garanta.

Při následné osobní návštěvě vybraného nejlepšího projektu z každé soutěžní kategorie zástupci hodnotitelské komise posoudí soulad údajů v přihlášce a v její příloze s faktickým stavem projektu. Pokud zástupci hodnotitelské komise při osobní návštěvě projektu zjistí jeho vážné nedostatky a nesoulad s údaji v přihlášce a její příloze, podají o tom neprodleně zprávu vyhlašovateli soutěže a ten zajistí návštěvu zástupců hodnotitelské komise toho projektu, který byl hodnotitelskou komisí v dané kategorii vybrán jako druhý nejlepší (jestliže také v tomto případě budou zástupci hodnotitelské komise zjištěny vážné nedostatky projektu a jeho nesoulad s údaji v přihlášce a její příloze, vyhlašovatel soutěže zajistí návštěvu zástupců hodnotitelské komise u projektu, který byl hodnotitelskou komisí vybrán třetí nejlepší v dané kategorii).

4) Hodnotitelská komise může rozhodnout i o udělení Zvláštní ceny hodnotitelské komise v kterékoliv ze soutěžních kategorií, případně čestného uznání.

5) Hodnotitelská komise rovněž může rozhodnout, že kvůli nedostatečné kvalitě přihlášených/nominovaných projektů v některé ze soutěžních kategorií nevyhodnotí žádný vítězný projekt.

6) O projektu, který se stane absolutním vítězem soutěže, rozhodnou členové hodnotitelské komise hlasováním. Podle výsledků tohoto hlasování bude stanoveno i pořadí náhradníků na druhém a třetím místě v kategorii absolutní vítěz soutěže. Pokud zástupci hodnotitelské komise při osobní návštěvě projektu (viz bod č. 3), který byl hlasováním hodnotitelské komise vybrán jako absolutní vítěz soutěže, zjistí vážné nedostatky tohoto projektu a jeho nesoulad s údaji v přihlášce/nominaci a její příloze, postupuje se i v tomto případě v souladu s bodem 3 a zástupci hodnotitelské komise navštíví další projekt, který byl hodnotitelskou komisí vybrán jako další nejlepší projekt celé soutěže.

7) Hodnotitelská komise je svolávána vyhlašovatelem soutěže a zasedá podle potřeby, zpravidla při zahájení své činnosti a při rozhodování o vítězích v jednotlivých kategoriích soutěže a o celkovém vítězi soutěže.

F. Přihláška/nominace do soutěže a její náležitosti

 1) Přihlášky/nominace do soutěže a doplňující informace jsou vyvěšeny na webu www.komunalniprojektroku.cz. O soutěži a možnostech přihlášení se do ní průběžně informuje také časopis Moderní obec a další časopisy z produkce vydavatelství Profi Press, stejně jako webové stránky těchto časopisů a informační kanály spolupořadatelů soutěže.

2) Přihláška/nominace do soutěže Komunální projekt roku obsahuje:

* Název obce, města, městyse či městské části/městského obvodu, kde je projekt realizován

* Jméno přihlašovatele (nositele projektu) do soutěže Komunální projekt roku

* Začlenění projektu do příslušné soutěžní kategorie

* Název projektu

* Kontaktní osobu (jméno, poštovní, e-mailový a telefonický kontakt), jíž může být přihlašovatel (nositel projektu) nebo jím pověřená jiná osoba

* Adresu pro písemnou a elektronickou komunikaci, telefonický a mobilní kontakt

* Podpis přihlašovatele (nositele projektu), případně podpis nominujícího, místo a datum vyhotovení přihlášky, event. razítko obce/města

3) Příloha přihlášky/nominace – představení soutěžního projektu obsahuje:

* Název projektu

* Soutěžní kategorii, do níž je přihlášen

* Strukturovaný popis projektu:

  • Popis projektu
  • Smysl projektu a jeho využití
  • Případné technické a technologické aspekty projektu
  • Společenský a ekonomický přínos projektu pro obec/město/region

V příloze přihlášky bude dále uvedeno:

* Možnost uplatnění projektu v jiných obcích a městech

* Způsob financování projektu, výše vlastních a celkových nákladů – i ve vztahu k výši rozpočtu obce či města

* Zapojení veřejnosti do přípravy projektu a jeho realizace

* Případný přesah projektu mimo obec, jeho využití v rámci mikroregionu, dobrovolného svazku obcí apod.

* Popis úlohy přihlašovatele (nositele projektu) /nominovaného – politika (zaměstnance radnice), který je s projektem výrazně spjat (přišel s myšlenkou projektu, zasadil se o jeho prosazení v zastupitelstvu či veřejnosti, byl „motorem“ realizace projektu, dojednal s okolními obcemi přesah projektu do celého mikroregionu, dobrovolného svazku obcí apod., dál projekt rozvíjí apod.).

* Až 6 fotografií ozřejmujících projekt s krátkým vysvětlujícím textem.

4) Přihlášku i s přílohami je nutné poslat:

elektronicky prostřednictvím přihlášky/nominace vyvěšené na webu www.komunalniprojektroku.cz,

a to tak, aby přihláška i s přílohami byla příjemci dodána nejpozději 2. srpna 2021.

G. Postup při hodnocení a výběru projektů na úrovni organizátora soutěže a odborných garantů jednotlivých soutěžních kategorií

1) Vyhlašovatel soutěže do pěti dnů po uzávěrce příjmu přihlášek/nominací do soutěže ověří, zda zaslané přihlášky i s přílohami mu byly doručeny do požadovaného termínu a mají všechny náležitosti.

2) Vyhlašovatel soutěže upozorní předkladatele přihlášky / nominace do soutěže na její případné nedostatky a vyzve jej, aby chybějící či nedostatečné údaje doplnil do stanoveného termínu. V případě, že požadované údaje nebudou doplněny do stanoveného termínu, vyhlašovatel vyřadí tento projekt ze soutěže.

Přihlášky/nominace, které všem požadavkům odpovídají, předá vyhlašovatel nejpozději do pěti dnů od uzávěrky příjmu přihlášek do soutěže již roztříděné podle jednotlivých kategorií soutěže příslušným odborným garantům jednotlivých kategorií.

3) Odborní garanti zhodnotí projekty přihlášené do kategorie, pro něž byli jmenováni odbornými garanty a z nich za svoji kategorii navrhnou nejlepší projekt, který představí ostatním členům hodnotitelské komise na jejím zasedání.

4) Odborní garanti se při hodnocení přihlášených soutěžních projektů zaměřují především na:

* Soulad projektu s obecně platnými právními předpisy

* Originalitu a inspirativnost projektu – čím a jak může být projekt případně zajímavý i pro další města a obce

* Smysluplnost a realizovatelnost projektu v podmínkách dalších obcí a měst

* Přesah projektu z obce do příslušného mikroregionu, DSO, správního obvodu příslušné ORP, kraje apod.

* Technické či technologické řešení projektu

* Zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu a jeho využívání

* Výši nákladů projektu (nákladů obce nebo města a celkových nákladů projektu) ve vztahu k rozpočtu obce či města

H. Postup při osobních návštěvách projektů a jejich nositelů zástupci hodnotitelské komise

1) Cílem osobní návštěvy je ověření všech informací zaslaných v přihlášce a v její příloze.

2) Vyhlašovatel soutěže, redakce časopisu Moderní obec, zajistí fotodokumentaci, prezentační video, rozhovory s nositeli projektů a další podklady pro speciální přílohu časopisu prezentující vítězné projekty.

CH. Postup při případném zjištění závažných rozporů mezi údaji v přihlášce či předloženém soutěžním projektu na straně jedné a na straně druhé mezi skutečnostmi zjištěnými při osobní návštěvě zástupců hodnotitelské komise a vyhlašovatele soutěže

1) V takovém případě zástupci hodnotitelské komise neprodleně informují vyhlašovatele soutěže. Dále se postupuje v souladu s bodem 6) písm. E. Hodnotitelská komise a její činnost.

 

V Praze dne 23. 4. 2021

Za vyhlašovatele soutěže

Mgr. Ivan Ryšavý,  šéfredaktor časopisu Moderní obec

Ing. Martin Sedláček, MSc., ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o.